Veřejnost

Akademie PřF MU pro středoškoláky !!!NOVINKA!!!

Rozhodujete se o budoucím povolání? A lákají Vás přírodní vědy, jen ještě nejste plně rozhodnuti, který obor si vybrat? Právě Vám je určen náš projekt. Seznámíme Vás s jednotlivými ústavy Přírodovědecké fakulty MU. Na každém ústavu Vás čeká celý den plný rozhovorů, ukázek práce a vlastního zkoušení pokusů a metod. 

 

!!! Projekt je určený studentům 2. ročníku SŠ a ekvivalentním ročníkům víceletých SŠ !!!

 

Kurz je ZDARMA!!! po přihlášení: https://goo.gl/forms/7ixqnZDrfZJKjkaC3

Maximální počet účastníků je 30. Bereme prvních 30 zájemců. 
Podrobné informace Vám pošleme e-mailem vždy před začátkem každého setkání.

 

Popis

Harmonogram a anotace jednotlivých ústavů:


13.10.2018 Studenti si na Ústavu experimentální biologie budou moci vyzkoušet laboratorní techniky používané při experimentování s organizmy od bakterií přes rostliny a živočichy až po člověka. Naučí se základní barvení dle Grama, ale také pozorování mikroorganizmů a jejich preparátů, kultivaci lidských embryonálních kmenových buněk, práci s konfokálním mikroskopem, a dokonce i vizualizaci imunitního systému a tzv. force feeding hmyzích larev, který se používá při testech potravinových aditiv! Pomocí moderních přístrojů si také změří rychlost asimilace uhlíku při fotosyntéze, budou v reálném čase pozorovat reakce rostlin na změny prostředí a zjistí počet průduchů na listech. Nakonec si sami na sobě vyzkouší populačně genetický experiment a naučí se pracovat s reálnými vědeckými daty.
3.11.2018 Biochemie je obor, který nám pomáhá odkrývat tajemství života. Vzhledem k rozmanitosti živých systémů se biochemie uplatňuje v mnoha sférách života a snaží se odpovědět na základní otázku, jak tisíce různých biomolekul určují vlastnosti živých organismů. Znalost biochemických principů nám umožňuje kriticky hodnotit informace z různých oblastí života jako jsou zdraví, výživa nebo výroba potravin, léčiv a dalších produktů s využitím biotechnologických procesů. Biochemici například pomáhají lékařům určit správnou diagnózu, nebo mohou poradit při vybírání toho, co je dobré jíst, abychom byli zdraví. Také jsou schopni vyvinout biologicky šetrnou ochranu rostlin proti škůdcům. Témat, kde se poznání toho, jak je život na své základní úrovni zajímavý, je celá řada - například hledání příčin nemocí a hledání vhodných léků, sledování přeměn živin jak u rostlin, tak u živočichů, anebo “programování” mikroorganismů pro určité úkoly. V rámci našeho setkání se pokusíme vás uvést do základů fungování živých organismů, seznámíte se se základními oblastmi biochemického výzkumu a používanými metodami a zkusíte si, jaké je to být “biovědcem”. Například si vyizolujeme DNA z jahod, ukážeme vám bakterie, které se používají pro těžbu zlata………… a mnoho dalšího. Těšíme se na vás!
8.12.2018 Poznejte práci antropologů… Podtitul: Zkoumání člověka od kolébky až do hrobu Chtěli byste se seznámit s prací antropologa tak říkajíc „na vlastní kůži“? Budete mít možnost vyzkoušet si hodnocení tělesného složení (jaké je v těle zastoupení tukové složky, kolik procent svalové hmoty, kolik vody…), kinematickou analýzu (hodnocení pohybu; využijeme záznamu z vysokorychlostní kamery), zhodnotit si svalovou sílu. Dále vás čeká hodnocení otisků prstů (dermatoglyfická analýza) a seznámíte se s dalšími analýzami forenzní antropologie. Snad nejznámější součástí práce antropologa je analýza kosterních pozůstatků. Zjistíte, co je to tzv. „velká čtyřka“ (odhad věku, určení pohlaví, tělesné výšky a populační příslušnosti zemřelého z kosterních pozůstatků), kromě tzv. tradičních metod se seznámíte i s metodami pokročilými, které umožňují provedení analýz ve virtuálním prostředí. Dále budete mít možnost seznámit se s prací paleoantropologů, dozvíte se více o evoluci lidského druhu, podrobněji se zaměříme na život na nejznámějších nalezištích moravského gravettienu. Socio-kulturní antropologie bude představena na příkladu komplexního zhodnocení slavkovské šibenice – od jejího objevení a odkrytí v krajině, až po vizuální rekonstrukci.
12.1.2019

Fyzikální ústavy:

Sobota věnovaná potencionálním zájemcům o studium fyziky se bude zabývat světlem. Program zahájí přednáška, po které budou následovat tři pracovní bloky, jenž každý bude zajištěn jedním z fyzikálních ústavů. 1. Zažij světlo Světlo je jedním z nejdůležitějších fyzikálním fenoménů. Od narození vnímáme svět skrze světlo a díky němu získáváme úchvatnou možnost jej poznávat. Ale co vlastně světlo je? Jak vzniká? Jak se šíří? Jaká je cesta "světelné" informace od zdroje až k naší mysli? Může nás světlo / obraz také mást? A má světlo paměť? Jestliže sis alespoň u jedné z těchto otázek řekl: "Hmm, to by mne taky zajímalo!", tak neváhej a přijď spolu s ostatními zažít vědu na vlastní kůži na dnu s fyzikou. Máme pro tebe připravenu celou řadu experimentů. Prozkoumáme různé zdroje světla - od žárovky až po studené plazma. Zjistíme, jak se světlo šíří a co se stane, když mu do cesty položíme překážky. Co znamená, že je něco barevné, a co se stane, když i světlo je "barevné". A jak vlastně zjistíme, že vůbec barevné je?! Seznámíme tě s moderními přístroji pro studium světla a světa kolem nás jeho prostřednictvím. Zjistíš, že světlo má i paměť a.. Ale víš, co? Nejlepší bude, když si to vše k nám přijdeš zkusit! 2. Vážení černé díry v centru naší Galaxie Většina vesmírných objektů je natolik vzdálená, že jediný způsob jak o nich získat nějaké informace je analýza světla, které vyzařují. Černé díry jsou v tomto ohledu vybočující objekty, které světlo jen pohlcují a už ho nikdy nepustí zpět. Naše Galaxie, tak jako většina ostatních, má ve svém centru černou díru opravdu kolosální hmotnosti. Chceš-li se dozvědět více o černých děrách a o tom jak s pomocí jednoduché matematiky a fyziky jsme schopni určit její hmotnost, tak neváhej a přijď si to vyzkoušet! 3. Podívej se na povrch či dovnitř Různými fyzikálními přístroji můžeme pozorovat povrch či vnitřek materiálů a vzorků a zjišťovat jejich strukturu. Mikroskopické a spektroskopické techniky využívají světlo od viditelného až po rentgenové nebo elektrony, mohou být ke vzorkům více či méně šetrné, a pokud je to opravdu nutné, tak se nebojíme vzorek rozlomit či rozbít. A pokud třeba polovodičovým materiálům nebo čipům vadí prach či jiné nečistoty, tak se oblečeme do speciálních kombinéz a vyzkoušíme si práci v čistých bezprašných prostorách.

23.2.2019 Může smartphone či tablet kontaminovat vaše vnitřní prostředí? V čem jsou nebezpečné účtenky z obchodu, zpomalovače hoření nebo impregnační nátěry? Proč ryby v řekách mění pohlaví? Můžou vaše vlasy obsahovat rtuť? Je ohřívání jídla v plastových nádobách bezpečné? Zajímají vás odpovědi na tyto otázky? Přijďte se podívat k nám na RECETOX (Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí). Ve výzkumném centru se zabýváme kontaminací životního prostředí toxickými látkami - jejich osudem, přeměnou a degradací. Zvláštní důraz je kladen na ovlivnění zdraví a kvality života člověka. Vlastníma rukama si vyzkoušíte práci s živými organismy (in vivo) - hrotnatkami (Dapnia) i s buněčnými liniemi (in vitro). Založíte si a vyhodnotíte ekotoxikologický biotest, změříte si množství rtuti ve svých vlasech, analyzujete si množství vody-tuku-kostní hmoty ve svém těle. Dozvíte se zajímavosti o vzorkování ovzduší a prachu.
9.3.2019 Chemie je nesmírně zajímavá a užitečná věda, protože dokáže to, o čem odpradávna snili kouzelníci. Z bezbarvého plynu například dokáže vyrobit láhev na mléko nebo z uhlí získat lék proti bolesti. Jak ale vypadá práce chemika? Připravili jsme si pro vás krátkou přednášku o tématech výzkumu na Ústavu chemie PřF MU, prohlídku výzkumných laboratoří a hlavně tři praktické úlohy, v rámci kterých budete vyrábět fluoreskující přírodní barvivo, anorganický materiál a také si vyzkoušíte stanovení koncentrací iontů kovů ve vodě pomocí atomové absorpční spektroskopie.
13.4.2019 Geologické vědy jsou rozsáhlý vědní obor, který zkoumá nejen naší planetu Zemi, od zemského jádra až po její povrch, ale zaměřuje se na všechny sféry živé i neživé přírody. Prolíná se všemi vědními obory od lékařství, biologie, fyziky, chemie, stavebnictví, archeologie atd. Studenti budou moci nahlédnout do laboratoří Ústavu geologických věd, pomocí Ramanova spektrometru zjistí, jak se dají poznat pravé diamanty. Podívají se na mikrosvět v elektronovém mikroskopu, zároveň navštívíme laboratoř elektronové mikrosondy, kde už bylo objeveno i několik nových minerálů na celém světě. V optické laboratoři si sami vyzkoušíte, jak pestrobarevný je mikrosvět minerálů a hornin. Milovníci krásných minerálů a fosílií si přijdou na své v mineralogických a paleontologických sbírkách Ústavu geologických věd. Pro zájemce budou připraveny přednášky: - Vzniku života na planetě Zemi. - Hrozí lidstvu nedostatek pité vody? - Jakou roli v evoluci organismů měla velká vymírání za poslední půl miliardy let.
8.5.2019

Zažij řeku
Přijďte zažít atmosféru jarní řeky a pátrat po odpovědích na otázky významu vodních toků v krajině.
Víte, jak se řeky vyvíjely v posledních stoletích? Poznáte, co na řece a jejím okolí změnil člověk? Tušíte, jaké organismy žijí pod hladinou řek a co vypovídají o čistotě vody a degradaci ekosystému? Práce geografa už dávno neznamená najít všechna hlavní města světa na slepé mapce. Geograf je
vědec, který množství informací získává přímo v terénu. Pomocí moderních přístrojů i tradičních metod zkoumá jednotlivé prvky krajinné sféry. Pro geografa je laboratoří samotná krajina.
Zveme Vás tedy do terénu, abyste si sami vyzkoušeli naše pracovní metody. Účastníci kurzu se při průzkumu podél vodního toku seznámí se zajímavými strukturami říčního koryta, projevy dynamiky fluviálních procesů a porozumí významu faktorů prostředí při formování biodiverzity říční krajiny. Vyzkouší si přístroje GNSS a robotickou totální stanici pro mapování terénu, přístroje pro měření rychlosti proudění vody a dalších fyzikálně chemických parametrů. Prověří přesnost svého odhadu vzdálenosti, rychlosti proudu a vlastností substrátu. Vyzkouší si odběr vzorků vodních bezobratlých a jejich základní rozlišování v terénu.
Kurzy probíhají formou terénního cvičení (komentovaná prohlídka zvoleného úseku toku a ukázky měření/sběru materiálu). Účastníci se budou do aktivit zapojovat formou diskuze, vlastní prací s vybranými měřícími přístroji a analýzou nasbíraného materiálu.
Minimální počet účastníků je 8.

Datum: 8.5.2019
Místo: Bílý potok, Hálův mlýn
Doprava: IDS Jihomoravského kraje, Brno – Královo pole (vlakem S3, 8h07, směr Tišnov) – Kuřim
(přestup na bus č. 312) – Maršov (příjezd, 8h53), následně přesun na Hálův mlýn.
Zpáteční spojení: Maršov (bus č.312, 15h02) – Kuřim (přestup na vlak) – Brno – Královo pole (příjezd,
15h50). Přesné pokyny účastníci obdrží po přihlášení. Terénní měření proběhne za každého počasí.

18.5.2019 Na Ústavu botaniky a zoologie se zabýváme studiem rostlin a živočichů v jejich přirozeném prostředí. Získaná data následně analyzujeme v našich laboratořích. Pro zájemce máme připravenou terénní exkurzi do blízkého okolí, kde budeme poznávat živočichy a seznámíme se s květenou. Lektoři vám ukáží, jak se dělá terénní výzkum a v čem se liší metody botaniků a zoologů.
8.6.2019

Na návštěvníky čeká hra v areálu fakulty s matematickou tematikou. Po jejím skončení a vyhodnocení se podíváme na několik zajímavých problémů a vysvětlíme si, jak mohou pomoci při hlednání vhodné strategie. Dále návštěvníkům ukážeme, kde všude lze narazit na známé konstanty, a předvedeme netradiční způsoby počítání.

 

Časové rozdělení:

9:00 -12:00 Dopolední blok

12:00 - 13:00 Pauza na oběd (oběd NENÍ součástí nabízeného projektu)

13:00 - 16:00 Odpolední blok

 

Kurz je zdarma.

Maximální počet účastníků je 30, minimální 12.

Prosím, přihlašte se a vyberte si z nabídky zde: https://goo.gl/forms/7ixqnZDrfZJKjkaC3

 

 

 

 

 

 

 

Rezervace

Rezervaci kurzu provedete na jeho vlastních webových stránkách.

Rezervovat

Lektoři

Komentáře

Komentář se nepodařilo odeslat.

Zatím nejsou ke kurzu žádné komentáře. Buďte první.

Vložte komentář


Najděte si nás