Zde se nacházíte:

Prohlášení o zpracování osobních údajů

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zveřejněno: 25. 5. 2018

Udělením tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytujete souhlas k tomu, aby Masarykova univerzita IČ: 00216224, se sídlem Žerotínovo nám. 9, 611 77 Brno, kontaktní adresa Bioskop, Kamenice 5/A7, 625 00 Brno (dále jako „správce“) zpracovávala Vaše osobní údaje dle dále uvedených podmínek.

Rozsah zpracování Vašich osobních údajů

Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat v rozsahu, v jakém jste je poskytli v souvislosti s marketingovými aktivitami správce, konkrétně s přihlášením k odběru emailových, tištěných nebo telefonických sdělení. Správce bude zpracovávat jméno, příjmení, e‐mail, telefonní číslo, adresu bydliště.

Účel zpracování Vašich osobních údajů

Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat za účelem přímého marketingu (tj. nabízení produktů a služeb správce, ne však třetích osob) včetně zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a analýzy Vašeho chování týkajících se těchto obchodních sdělení za účelem zasílání personalizace nabídky služeb.

Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem zpracování je tento Váš souhlas a skutečnost, že Vaše osobní údaje jsou nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů přímého marketingu, jejichž odběr jste přihlásili. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů – Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 - (dále jako „GDPR“).

Doba, po níž budou Vaše osobní údaje zpracovávány

Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat v souvislosti s účelem přímého marketingu, po dobu 5 let od udělení souhlasu správci se zasílám emailového Newsletteru nebo navštívení akce pořádané správcem, pokud tento souhlas neodvoláte.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Tento Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to prostřednictvím zaslání emailu na adresu: bioskop@muni.cz. Odvolání souhlasu je rovněž možné přímo z každého Vám zaslaného obchodního sdělení emailem. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas.

Osoby s přístupem k Vašim osobním údajům

K Vašim osobním údajům bude mít přístup správce a jeho zaměstnanci.

Kontaktní údaje správce

Správce můžete kontaktovat na emailu: bioskop@muni.cz či písemně na adrese provozovny správce (Kamenice 5/A7, 625 00 Brno). Správce je oprávněn požadovat prokázání Vaší totožnosti za účelem zamezení přístupu neoprávněným osobám k Vašim osobním údajům. Za účelem zvyšování kvality služeb a uchovávání záznamů o plnění právních povinností správce může být veškerá komunikace mezi Vámi a správcem monitorována.

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

Pověřence pro ochranu osobních údajů Masarykovy univerzity můžete kontaktovat na adrese poverenec@muni.cz

Vaše práva související s ochranou Vašich osobních údajů

Máte právo, aniž by Vám hrozila jakákoliv sankce či znevýhodnění, kdykoliv odvolat svůj souhlas, opravit či doplnit osobní údaje, požadovat omezení zpracování, vznést námitku či stížnost proti zpracování osobních údajů, požadovat přenesení údajů, přístupu ke svým osobním údajům, a to oznámením na elektronickou adresu bioskop@muni.cz. Dále máte právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů, jejich výmazu a máte další práva stanovená v GDPR

Právo vznést námitku

Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, jestliže je správce zpracovává pro účely přímého marketingu. Námitku je nutné podat správci. V případě, že vznesete námitku proti zpracování za účelem přímého marketingu, správce osobní údaje v tomto rozsahu dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Bližší informace o tomto právu obsahuje zejména čl. 21 GDPR.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Kdykoliv můžete podat stížnost týkající se zpracování Vašich osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

Povinnost poskytnout osobní údaje.

Následky neposkytnutí osobních údajů Vaše osobní údaje poskytujete zcela dobrovolně. Nemáte žádnou povinnost je poskytnout. V případě, že Vaše osobní údaje neposkytnete, nehrozí Vám žádná sankce. Nicméně pokud osobní údaje správci neposkytnete, nebude Vám moci posílat jednotlivá obchodní sdělení, ke kterým se přihlašujete (např. bez Vaší emailové adresy Vám správce nebude schopen zaslat Newsletter či pozvánku na kurz). Je však zcela na Vašem uvážení, zda chcete tyto sdělení odebírat, či nikoliv.

Najděte si nás